Custom domain is working!

Miền tùy chỉnh đã được trỏ thành công. Vui lòng thêm miền tùy chỉnh này vào tài khoản của bạn.

Xem thêm bài viết Hướng dẫn rút gọn link với tên miền tùy chỉnh